+36-30/701-4905 hello@iprofit.hu
Select Page

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő
Jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.iprofit.hu
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az iProfit Online Kft. – a továbbiakban mint Adatkezelő – által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a cookie-kra vonatkozó tájékoztatást, amelyet a Társaság  magára nézve kötelező erővel ismer el.

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: iProfit Online Kft.

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1163 Budapest, Fuvallat u. 50.

Az adatkezelő adószáma: 14597862-2-42

Az adatkezelő cégjegyzékszáma:

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Cégbíróság

Az adatkezelő e-mail címe: hello@iprofit.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36/30-701-4905

Honlap: www.iprofit.hu
Tárhelyszolgáltató: 3in1 Bt.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja, illetve jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatokat a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti ideig kezeljük, vagy mindaddig, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. Az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Fogalmak meghatározása

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.


Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.


Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.


Adatkezelő: iProfit Online Kft. (1163 Budapest, Fuvallat u. 50.)


Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.


Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.


Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.


Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.


Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.


Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.iprofit.hu) regisztrál.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek
 1. jogszerűség, tisztesség, átláthatóság: a személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lenni és azt az érintett számára átlátható módon kell végezni [Infotv. 4. § (1) bekezdés]
 2. célhoz kötöttség: amely értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető [Infotv. 4. § (1) bekezdés]
 3. adat-takarékosság: mely szerint csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas [Infotv. 4. § (2) bekezdés]
 4. pontosság vagy az adatminőség elve: amely a tisztességesség és törvényesség kritériumán túl a pontos, teljes és naprakész adatok kezelését teszi az adatkezelő kötelezettségévé. [Infotv. 4. § (2) bekezdés]
 5. korlátozott tárolhatóság: a személyes adatot törölni kell, ha az adatkezelés célja megszűnt [Infotv. 17. § (2) bekezdés]
 1. integritás és bizalmas jelleg: Személyes adatot – a kötelező adatkezelést kivéve – csak hozzájárulás alapján, vagy az Infotv. 6. §-ában meghatározott külön jogalapok szerint lehet kezelni. [Infotv. 5-6., 14-21. §]

Az adatkezelést oly módon kell végezni, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedéselkalkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a jogosulatlan és jogellenes kezelést, valamint a véletlen elvesztést, megsemmisülést vagy károsodást is ide értve

 1. elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésnek, illetve képesnek kell lennie ennek igazolására
A weboldalon gyűjtött személyes adatok, az adatgyűjtés célja

Az Adatkezelésre a www.iprofit.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.


Az Adatkezelés célja a www.iprofit.hu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.


Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető tartalmak külső forrásból, harmadik féltől származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
A www.iprofit.hu weboldal, illetve az iProfit Online Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Adatbázisunk, felhasználóink adatai nem kerülnek megosztásra harmadik félnek minősülő személyesadat-kezelővel. Az adatok kezelésében érintett IT szolgáltatásokat a társaságon belül biztosítjuk.

A társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.


Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

Adatkezelő a weboldalon bármely személyes adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére, tájékoztatja annak céljáról, felhasználásáról.

A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az iProfit Online Kft. mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó az adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 14 munkanapon belül kerül sor.


A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezek az automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Jogorvoslat
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően megkereshető az Adatkezelő is a hello@iprofit.hu e-mail címen.